ALGEMENE VOORWAARDEN

WebScreen BV, KBO 0869.861.356, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Dorpsstraat 91 bus 101

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen. Het louter sluiten van een overeenkomst of de plaatsing van een bestelling, impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2 PRIJS EN BETALING

2.1  Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WebScreen BV of betaalbaar via overschrijving. Cheques worden niet aanvaard als betalingsmiddel.

2.2 De gehanteerde prijzen en tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op 1 januari ten gevolge van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, software- of onderdelenprijzen overeenkomstig art. 57 Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen. WebScreen BV houdt zich het recht voor prijzen en tarieven die afhankelijk zijn van de prijzen en tarieven van toeleveranciers op ieder moment aan te passen aan de hand van de wijzigingen door die toeleveranciers.

2.3  Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met als minimum een bedrag van 75,00 euro. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, houdt WebScreen BV zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vergoeding voor de klant. Een opschorting van de uitvoering kan gevolgen hebben voor de werking/vertoning van de website en/of andere diensten zoals e-mailbeheer.

2.4  Facturen dienen op straffe van laattijdigheid binnen de 8 dagen na ontvangst geprotesteerd worden per aangetekend schrijven aan WebScreen BV.

2.5  Aangeleverde goederen blijven eigendom van WebScreen BV totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen heeft voldaan.

2.6  Ingeval de klant de bestelde werken annuleert, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst omwille van een contractuele wanprestatie van de klant wordt verbroken, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen totaalprijs.

3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, vat WebScreen BV de bestelde werken pas aan na ontvangst van de vooruitbetaling of het voorschot.

3.2  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, worden alle door de klant bestelde meerwerken in regie uitgevoerd aan het actuele uurtarief.

3.3  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn reis- en verplaatsingskosten van WebScreen BV te betalen door de klant.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1  WebScreen BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende/verkeerde input of informatieverstrekking door de klant.

4.2  De aansprakelijkheid van WebScreen BV is in ieder geval beperkt tot de prijs van de overeenkomst. WebScreen BV houdt zich het recht voor om enige fouten in de uitvoering van de overeenkomst in natura te herstellen. Voor zover WebScreen BV afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (zoals bvb. ingeval van hosting of domeinnaam en plug-ins), kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun lichte, zware of opzettelijke fout.

4.3  WebScreen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en plaatsen van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. WebScreen BV respecteert het portretrecht en auteursrecht van een foto of afbeelding maar draagt niet de verplichting om de echtheid hiervan te controleren.

4.4  De klant dient te weten dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. WebScreen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit. Voorts is WebScreen BV niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde teksten of aanklikbare linken. De klant draag hierin zelf de taak om deze te plaatsen. De inhoud van de gegevensverspreiding blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

5 DOMEINNAAM EN HOSTING

5.1  Voor de hosting en domeinnaamregistratie werkt WebScreen BV samen met Combell nv (KBO 0541.977.701, met maatschappelijke zetel te België, 9042 Gent, Skaldenstraat 121), een gespecialiseerde hostingpartner. Indien een domeinnaam besteld wordt via WebScreen BV komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam toe aan de klant. WebScreen BV maakt louter in naam en voor rekening van de klant deze registraties. De klant is aansprakelijkheid voor het gebruik van de door Combell nv geleverde hosting en domeinnaam.

5.2  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van WebScreen BV met betrekking tot de hosting en het beheer van de domeinnaam bij wijze van voorafbetaling te betalen onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant nalaat enige achterstallige facturen inzake de hosting en het beheer van de domeinnaam binnen de 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling te voldoen, behoudt WebScreen BV zich het recht voor om deze internetdiensten op te zeggen bij de hostingpartner. Bij het opnieuw openen of activeren van een wegens wanbetaling onderbroken internetdienst, zal de klant een administratiekost van 75,00 euro verschuldigd zijn aan WebScreen BV.

5.3  Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst voor hosting en/of het beheer van de domeinnaam steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de klant uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de lopende termijn de opzegging van deze overeenkomst per aangetekend schrijven betekent aan WebScreen BV.

5.4  Ingeval van beëindiging of ontbinding van de hostingovereenkomst staat de klant in voor de transfer van de website.

Indien daarvoor de bijstand van WebScreen BV wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend. Een volledige export (image) van de website zal door WebScreen BV kosteloos aangeboden worden.

5.5  De klant erkent uitdrukkelijk dat een domeinnaamregistratie in het .be top-level-domein slechts kan plaatsvinden in de mate dat voldaan werd aan voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be domein beheerd door DNS.BE. De klant aanvaardt dan ook dat de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS.BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS.BE. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS ‘www.dns.be’.

6 OPBOUW WEBSITE EN ONDERHOUD

6.1  De klant staat zelf in voor het onderhoud van de website en voor de veiligheid van zijn paswoorden. WebScreen BV is niet aansprakelijk voor de toegang door onbevoegden tot de producten en diensten via zijn account. De klant controleert zelf zijn informatica op virussen.

6.2  Bij oplevering van een website wordt de klant geacht de nodige kennis te hebben om de bronbestanden van het CMS + de op zijn website toegepaste plug-ins en theme te onderhouden. WebScreen BV zal echter in alle gevallen de nodige feedback geven en de klant wijzen op de risico’s en gevaren van verouderde bronbestanden en plug-ins.

6.3  Met akkoord van de klant, kan WebScreen BV instaan voor deze onderhoudsdiensten aangaande het up-to-date houden van de website. Deze diensten zullen worden geleverd volgens de specificaties opgenomen in de “Technische updates”-overeenkomst tussen partijen.

6.4  Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst voor onderhoudsdiensten steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Deze overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de klant uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de lopende termijn de opzegging van deze overeenkomst per aangetekend schrijven betekent aan WebScreen BV.

6.5  Indien een probleem of downtime van de website ontstaat omwille van een verouderde plug-in, theme of core bestand, kan WebScreen BV niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit voortvloeit. WebScreen BV verbindt zich ertoe zich in te spannen om het probleem te herstellen, hetgeen een meerwerk uitmaakt.

6.6  Indien de klant ervoor opteert om de bronbestanden en plug-ins zelf up-to-date te houden, dan voorziet WebScreen BV voor de klant voldoende rechten om deze zelf te kunnen doen. Updates van het theme zelf, worden dan ter beschikking gesteld aan de klant, zodra deze beschikbaar zijn. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor de werking en uptime van de website, WebScreen BV draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

7 BACK-UP

7.1  WebScreen BV zal data van de klant niet wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. WebScreen BV is niet gehouden reservekopieën van deze data te maken.

7.2  Indien een back-up voorzien werd in het door de klant gekozen hostingpakket, zal hostingpartner Combell nv optreden als bewaarnemer. WebScreen BV zal als loutere tussenpersoon wel de mogelijkheid hebben om voor de klant een back-up terug te zetten.

8 CMS, PLUG-INS & THEMES

8.1  Voor diverse internetdiensten doet WebScreen BV beroep op gespecialiseerde toeleveranciers. WebScreen BV kan niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele downtime, bugs of andere tekortkomingen van door toedoen van deze leveranciers, vermits WebScreen BV zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan.

8.2  WebScreen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door personen die misbruik maken van de door de derden geleverde producten/software.

8.3  Tenzij gekozen wordt voor een volledig zelf geschreven lay-out, maakt WebScreen BV gebruik van een premium theme voor het bepalen van een lay-out. Onder de naam “premium” wordt onder andere verstaan dat een licentie wordt toegekend aan één project/website op één domeinnaam. Deze licentie is enkel geldig op de toegewezen domeinnaam, zolang domeinnaam en hosting in het beheer zit van WebScreen BV en kunnen niet overgedragen worden naar een externe partij. De leverancier van het premium theme zal tijdens de levensduur van het theme zorgen voor updates. De klant dient op de hoogte te zijn dat deze updates nieuwe features kunnen omvatten, maar ook security updates. WebScreen BV informeert bij de oplevering van een website de klant hierover en wijst op het belang om deze up-to-date te houden.

8.4  Een premium theme kan niet oneindig gebruikt worden. De auteur van een theme kan steeds een punt zetten om verdere updates te voorzien wanneer de basis niet meer verder kan uitgebreid worden. Een theme kan nadien nog steeds gebruikt worden, maar er worden geen (security) updates meer voorzien. De klant is vrij om toch verder te gaan met dat theme of te kiezen voor een nieuwe lay-out. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant.

8.5  De inhoud van alinea 8.3 geldt ook voor het gebruik van plug-ins.

8.6  De klant weet dat er te allen tijde problemen kunnen optreden tijdens het updaten van een theme of plug-in en dient hiervoor de nodige preventieve voorzorgen te nemen.

8.7  Indien de klant gekozen heeft om de updates over te laten aan WebScreen BV, dan zal WebScreen BV ervoor zorgen dat zowel het theme, de core bestanden van het CMS als de plug-ins up-to-date zijn volgens de door de klant gekozen service-formule. WebScreen BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit downtime of andere problemen die het gevolg zijn van een update. Het up-to-date houden omvat dus geen support van WebScreen BV wanneer na een update problemen zouden veroorzaakt worden omwille van een fout in het theme of plug-in.

9 INTELLECTUELE RECHTEN

9.1  Alle originelen en ontwerpen van de door WebScreen BV geleverde foto’s blijven intellectuele eigendom van WebScreen BV en zijn beschermd door het auteursrecht. Geen enkele foto, mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WebScreen BV.

10 TOEGESTANE KLEURAFWIJKINGEN

10.1  De klant dient te allen tijde rekening te houden met eventuele kleurafwijkingen op het uiteindelijk eindproduct. De gevraagde opdracht zal met de beste zorgen uitgevoerd worden, doch kan WEBSCREEN BV niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele kleurafwijkingen te wijten aan de kleur en kwaliteitsweergave van een monitor. Ook voor kleurafwijkingen die te wijten zijn aan de vervaardiging van de emulsies, of de ontwikkeling ervan, is WebScreen BV niet aansprakelijk.

11 BEVEILIGING & PRIVACY

11.1  De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan WebScreen BV zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor WebScreen BV en zijn hostingpartner VEVIDA BV en worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij WebScreen BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. WebScreen BV onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van de klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij WebScreen BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Een uitgebreide privacyverklaring is steeds raadpleegbaar middels volgende link: https://webscreen.be/privacyverklaring-en-cookies/.

12 OVERIGE

12.1  Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal WebScreen BV de door de klant verstrekte en door haar bewerkte fysieke bestanden en de persoonsgegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien WebScreen BV anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken.

12.2  Iedere overeenkomst tussen partijen wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen.

12.3  Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zouden zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dergelijk geval overeenstemming zoeken om de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de te vervangen bepaling.

TOP